Projekt, se kterým nastupuji do funkce

4. Analýza SWOT

Výše uvedený text je možno shrnout do tabulky, analýzy SWOT, jejímž cílem je zjednodušeně popsat situaci, aby bylo možno využít příležitostí a silných stránek a eliminovat hrozby.

Vnitřní faktory

Silné stránky
 • nezávislost tvorby produkce a rozhodovacích procesů
 • zkušený, kvalitní tým zaměstnanců
 • silná značka
 • prověřené procesy pro tvorbu zpravodajství
 • trvalá péče o inovace ve zpravodajství, redakčních procesech, technice
 • finanční stabilita
 • těsné kontakty a spolupráce s nejvyspělejšími evropskými a světovými  agenturami
 • vlastní IT vývoj
 • soběstačnost při tvorbě produktů
 • zavedené postupy monitoringu vnějšího prostředí
Slabé stránky
 • složitý a zákonem nedostatečně definovaný rozhodovací proces
 • vnější komunikace
 • nedostatečně propracovaný a provázaný systém webů ČTK
 • nedostatek pracovníků pro vedení nových projektů
 • nepřesná pravidla pro vyhodnocování efektivity produktů (jejich nákladů a výnosů)
 • nízké nebo nesprávné chápání úlohy a fungování ČTK veřejností

Vnější faktory

Příležitosti
 • možnost růstu zejména na tzv. nemediálním informačním trhu, tedy firmy a jednotlivci
 • rychlý vývoj informačních technologií – nástup „inteligentních“ mobilních zařízení, včetně tabletů a dalších nových prostředí pro „spotřebu“ zpravodajství
 • klesající vyjednávací síla vnějších dodavatelů informací (agentur apod.)
 • využití sociálních (a dalších nových) médií jako informačního zdroje pro ČTK
 • rostoucí povědomí o ceně informaci i v online podobě
 • rostoucí zájem o tzv. mediální gramotnost (Akademie)
Hrozby
 • klesající počet mediálních subjektů
 • krize a úsporná opatření odběratelů
 • rostoucí vyjednávací síla zákazníků
 • nízké bariéry pro vstup na některé trhy, které ČTK obsluhuje
 • nástup sociálních (a dalších nových) médií jako informačního zdroje
 • snižující se zájem o seriózní a kvalitní zpravodajství
 • dumpingová cenová politika přímé konkurence
 • zpochybňování pravidel ochrany práv k obsahu