Projekt, se kterým nastupuji do funkce

7. Jak budu tuto vizi naplňovat – reálná strategie pro ČTK

ČTK a její zpravodajství

Zpravodajství je sférou, v níž se po léta pohybuji, která představuje hlavní činnost agentury a v níž mohu ČTK nejvíce přinést díky svým zkušenostem redaktora a manažera zpravodajství. Pokud budu jmenován GŘ ČTK, pak agentura ve svém zpravodajství:

  • posílí nastavené standardy objektivnosti a nestrannosti zpravodajství;
  • posílí orientaci na potřeby internetových, „novomediálních“ klientů;
  • zreformuje Infobanku ČTK jako zdroj unikátních informací v propojení s informacemi dostupnými volně z jiných zdrojů;
  • zvýší kvalifikaci redaktorů v multimediální integraci, technice, právní a ekonomické oblasti;
  • bude pokračovat v rozvoji Fotobanky ČTK a ochraně fotoarchivu
Multimedialita a inovace poskytovaných služeb

Je zřejmé, že budoucnost uplatnění zpravodajství je stále více v internetu, mobilních telefonech a v televizích, zatímco tištěná média budou vyžadovat nové typy služeb. Agentura proto musí využít svých dlouholetých zkušeností (je od roku 1995 jedním z prvních českých médií publikujících na internetu) a zreorganizovat se tak, aby mohla obsloužit tento rostoucí trh, ale neztratila své nynější postavení u tradičních médií, která generují a budou generovat rozhodující část výnosů.

První kroky vnitřní rekonfigurace byly provedeny sloučením veškerého zpravodajství a naopak oddělením specifických produktů do samostatných organizačních jednotek (fotobanka). Ve zpravodajství je nutno pokračovat směrem k další multimedializaci a jejímu řízení z nižších organizačních složek, než tomu bylo dosud. Reorganizace bude pokračovat vytvořením jediné zpravodajské složky z nynějších tří (slovního, multimediálního a online/nová média).

Z hlediska používaných a vlastním úsilím vyvinutých technologií je nyní ČTK díky Multimediálnímu Redakčnímu Systému (MRS) na evropské špičce, i když nikoli bez konkurence. Získala důležitého technologického a obchodního partnera v německé agentuře dpa a je v kontaktu s dalšími předními agenturami. Tuto konkurenční výhodu bude dále rozvíjet a ve spolupráci s dpa usilovat o další prodeje MRS. Současně je nezbytné tento systém dále vyvíjet a modernizovat.

Díky kontaktům členů vedení s managementem dalších předních agentur je možno získávat pro ČTK zkušenosti a informace o jejich strategickém rozvoji a náměty na další služby. Proto tyto kontakty rozšířím. Nově bude ČTK využívat možnosti přímé spolupráce se zahraničními partnery v mezinárodních projektech zaměřených na významné události nebo poskytování služeb nadnárodním či globálně působícím subjektům. Vždy ovšem na základě podrobné analýzy o ekonomické výhodnosti, jejíž metodiku nechám nově zpracovat.

Tablety, chytré telefony, nové technologie, nové sítě…

Vývoj zpravodajských médií je provázen paradoxy. Jedním z nich je stále větší, rychlejší a masivnější příklon veřejnosti ke zpravodajství na internetu, v chytrých telefonech, tabletech a podobných zařízeních, ale na druhé straně relativně pomalý nárůst finančních zdrojů pro tato média (především peněz za reklamu, ale patří sem  i malá ochota platit za jejich využívání ke sledování zpravodajství). Rozhodující díly finančního „koláče“ zůstávají nadále v „tradičních“ médiích. I když přechod k novým formám se považuje za jistý, zbrklost by se určitě nevyplatila.

ČTK zveřejňuje část svého zpravodajství na internetu od roku 1995, SMS zpravodajství začala vytvářet ve druhé polovině 90. let, loni připravila první aplikaci pro telefony iPhone a tablety iPad, od roku 2009 šíří anotace na své zpravodajství Twitterem, od loňska také na vlastní stránce na Facebooku.

Smyslem vždy především bylo být v dotyku s novými technologiemi a vzorci chování veřejnosti, studovat je a využít ve prospěch vlastního zpravodajství a případných obchodních modelů. V tom bude pokračovat. Své znalosti bude ČTK využívat i ve prospěch mediálních klientů, například v rámci IT služeb nebo konzultačních projektů, s jednoznačným cílem, aby se zhodnotily.

Zpravodajské weby České noviny (ČN) budou nadále výkladní skříní ČTK pro veřejnost a jejich smyslem bude rovněž vydělávat, minimálně na pokrytí vlastních nákladů. Společnost Neris, která je od konce 90. let zpracovávala, byla nyní reintegrována do ČTK, a jako redakce bude těsněji spolupracovat s dalšími pracovišti. Její cíle byly stanoveny tak, aby přinesla agentuře nové příjmy.

Kromě toho je smyslem její činnosti ukazovat propojenost zpravodajské produkce agentury, její kvality a hodnoty i na webu Českénoviny.cz. Nepředpokládám zvyšování rozsahu nabízeného zpravodajství, nicméně rozvojovým směrem budou nové projekty zpravodajství doplňující. Významným přínosem je navíc skutečnost, že produkce ČTK zpracovaná ve formátech vhodných pro Českénoviny.cz bude dále zhodnocována i v rámci nabídky pro odběratele. Zde vidím příležitost pro případnou akvizici nebo aliance. Nechám proto zpracovat nový koncept rozvoje ČN od roku 2012.

Infobanka

Vedle aktuálního zpravodajství nabízí ČTK také elektronické databáze, a to jak archivy textového zpravodajství od roku 1988, tak speciální databáze vytvářené odbornými redaktory. Infobanka ČTK představuje základní nástroj pro zpřístupnění všech typů produkce agentury jejím klientům.

Tento nástroj zaostává, a proto považuji za prioritu, aby byl zásadně modernizován. Je nutno najít nové pojetí, využít automatického „dolování“ dat, rozšířit užitnou hodnotu, využít nejnovější technologie pro zpracování vlastních dat a jejich provázání s informacemi dostupnými z dalších zdrojů, a naopak ukončit tvorbu databází, které postrádají smysl, například proto, že jde o data, která jsou dnes už dostupná volně. Rozšířen bude i okruh obchodních modelů, které Infobanka podporuje, aby bylo možné využít i nově se vyskytující typy obchodních příležitostí.

Sama platforma Infobanky by měla sloužit nejen k distribuci agenturních produktů k nejširšímu okruhu klientů, ale nově také jako prostředí pro obousměrnou výměnu informací, rychlou komunikaci požadavků klientů s garantovanou odezvou z redakce a zpětnou vazbu pro redaktory tvořící zpravodajské a další servisy. Stručně řečeno moderní terminologií, Infobanka dostane nově za úkol fungovat jako „sociální síť“ agenturních a mediálních žurnalistů.

Fotoarchiv ČTK, Fotobanka ČTK

Při debatách o ČTK se často hovoří o jejích nesmírně cenných archivech. Je nutno mít na paměti, že textové archivy, pokud nějaké byly, shořely při rozsáhlém požáru budovy během květnového povstání v roce 1945. Podobně, byť nikoli požárem, se na jejich stavu a obsahu podepsal srpen 1968. Historickou skutečností je, že zprávy agentury se v elektronické podobě dochovaly až od roku 1988.

Unikátní je však nepochybně fotoarchiv, který je obrazovou kronikou republiky od jejích počátků do současnosti. ČTK za poslední léta za poměrně vysokých vlastních nákladů a bez použití veřejných prostředků zpřístupnila statisíce svých historických fotografií na internetu na adrese multimedia.ctk.cz. Řada negativů či skleněných desek byla protokolárně předána Národnímu muzeu, Národnímu archivu či dalším archivním institucím. Fotografie byly k dispozici i na tematických historických výstavách, jichž jen ČTK sama uspořádala po roce 1993 několik.

Dlouhodobě však nebude možno financovat tento nákladný projekt pouze z prostředků ČTK. Pokud budu vybrán za generálního ředitele, bude jedním z mých úkolů snaha nalézt mezi státem spravovanými organizacemi vhodného odborného partnera pro časově a finančně náročnou digitalizaci historického fotoarchivu nebo zvážit možnost připojit se k běžícím nebo nově vznikajícím projektům v rámci EU či využít případné evropské či státní účelové dotace. V souvislosti s tím navrhnu vhodný způsob právní ochrany historického fotoarchivu ČTK, k čemuž jsou nynější právní instituty spíše nevhodné a nákladné.

Fotoarchiv je základem moderní digitální Fotobanky ČTK, kam denně přibývá velké množství našich i zahraničních fotografií. Právě ve spojení historické a aktuální, živé fotografie je unikátnost Fotobanky ČTK, a tomu musí odpovídat i její postavení. Právě proto je nutno ji rozvíjet dalšími směry. Proto bude pokračovat v rozšiřování nabídky o české ilustrační fotografie, po kterých je na trhu neuspokojená poptávka.

Ochrana obsahu a autorských práv

Vzhledem k vlivu nových technologií je stále obtížnější ochrana práv ČTK k obsahu, který vytváří. V minulém období ČTK podnikla poměrně náročnou akci směřující k ochraně vlastních práv. Ukázalo se při ní, že část neoprávněných uživatelů je možno převést na platící klienty, ale že je také možno zneužívání práv ČTK výrazně omezit a hlavně kontrolovat. Podobně je nutno postupovat při ochraně práv k fotografiím.

Právě ochrana práv k obsahu je jednou ze služeb, které jsou pro média nezbytná, ale přitom natolik obecná a neutrální, že je ČTK médiím nabídne jako novou službu v modelu úzké partnerské spolupráce.